Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

ZAWODOWCY - WOJ. WIELKOPOLSKIE

 

 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 
BEZPŁATNE SZKOLENIA:
1.PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 
2.SPAWACZ MAG 135
 
Zapraszamy do udziału w projekcie "Zawodowcy" osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Zapraszamy osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby długotrwale bezrobotne - tj. osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnością,
• osoby o niskich kwalifikacjach – tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie: bez wykształcenia i z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej zawodowej).
Spośród osób bezrobotnych, uczestnikami/czkami projektu mogą zostać zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i osoby bezrobotne niezarejestrowane.
jak również osoby pracujące, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające jeden z poniższych warunków:
• osoby ubogie pracujące – tj. osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 1 osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej,
• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – tj. osoby pracujące na warunkach umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce.
 
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 4 godz. dla 1 osoby
2. SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU:
• PRAWO JAZDY KAT. C (50 GODZIN), KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY (140 GODZIN)  WRAZ Z EGZAMINAMI – 2 grupy szkoleniowe, łącznie dla 30 osób,
• SPAWACZ MAG 135 (145 GODZIN) WRAZ Z EGZAMINAMI – 2 grupy szkoleniowe, łącznie dla 30 osób.
3. POŚREDNICTWO PRACY -  6 godz. dla 1 osoby
 
ZAPEWNIAMY
1. Stypendium szkoleniowe – 6,78 zł netto za 1 godz. szkolenia:
 SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA PRZEWÓZ RZECZY – 1 288,20 zł netto
 SZKOLENIE SPAWACZ MAG 135 – 983,10 zł netto
2. Opłacamy egzaminy
3. Wyżywienie (obiad) podczas szkoleń
4. Badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń
5. Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń
6. Zwrot kosztów dojazdu na spotkania w ramach Identyfikacji potrzeb oraz pośrednictwa zawodowego (do 60 zł dla 1 osoby)
7. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie Kierowca przewozu rzeczy (do 400,00 zł dla 1 osoby), zwrot kosztów dojazdu na szkolenie Spawacz MAG 135 (do 200,00 zł dla 1 osoby) 
Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika/czki projektu zawarte są w Regulaminie projektu.
Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.
Rekrutacja trwa w sposób ciągły do zebrania wszystkich Uczestników/czek plus min. 10% na liście rezerwowej. 
 
Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Biuro Projektu:

ul. Skalmierzycka 2A

62-800 Kalisz

siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn 

tel. 577 80 77 87 - kurs prawo jazdy

tel. 663 98 58 89 - kurs spawania

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Wymagania dodatkowe umożliwiające wzięcie udziału w poszczególnych szkoleniach:
Dla szkolenia Kierowca przewozu rzeczy - prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną: posiadanie prawa jazdy kat. B,  brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego.
Dla szkolenia Spawacz MAG 135:brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ww. zawodu.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN PROJEKTU
 
do formularza zgłoszeniowego prosimy załączyć zaświadczenie z ZUS o braku zgłoszenia do ubezpieczenia (osoby bierne lub bezrobotne) oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy)
 
CELE PROJEKTU:
Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy dla 60 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, pracujących, defaworyzowanych powyżej 29 roku życia (w tym 4K i 56M), z terenu woj. wielkopolskiego. Cel zostanie zrealizowany dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia.
PLANOWANE EFEKTY:
Osiągnięcie wskaźnika efektywności zawodowej:
- na poziomie co najmniej 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3.
- na poziomie co najmniej 52% dla pozostałych osób nienależących do grup osób w najtrudniejszej sytuacji
- na poziomie co najmniej 13% dla osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu
WARTOŚĆ PROJEKTU: 553 858,13 ZŁ
DOFINANSOWANIE: 526 165,22 ZŁ, W TYM WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 470 779,41 ZŁ
 
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! ZAPRASZAMY!
 
Harmonogramy udzielania wsparcia będą aktualizowane po ustaleniu terminów spotkań z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy dla poszczególnych osób zakwalifikowanych do projektu oraz po ustaleniu terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych.
 
Harmonogram IPD/doradztwo zawodowe aktualizacja 
Harmonogram szkolenia Prawo jazdy gr.1 
Harmonogram szkolenia kurs spawania gr. 1
Harmonogram szkolenia Prawo jazdy gr.2 
Harmonogram szkolenia kurs spawania gr. 2
Harmonogram szkolenia Prawo jazdy gr.3
Harmonogram pośrednictwa pracy
 
 
 

Aktualności

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".

 

UWAGA!

Rusza rekrutacja w ramach projektu „Nowe możliwości – lepsza praca”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


Rusza rekrutacja w ramach projektu „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej”

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu po więcej szczegółów.

Czytaj więcej...


BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

 

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy

Czytaj więcej...