Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

ŁÓDZKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – WOJ. ŁÓDZKIE

 

 

 

 BEZPŁATNE SZKOLENIA:

KIEROWCA KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

OPIEKUN OS. STARSZEJ – SIOSTRA PCK

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Łódzkie centrum aktywizacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego (w jednym z następujących powiatów: tomaszowski, opoczyński, g. Piotrków Trybunalski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńsko-wolski, g. Łódź), w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

Czytaj więcej...

Program kompleksowego wsparcia osób młodych - woj. kujawsko-pomorskie

 

 

 

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo -  jedynie osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie (w tym 18 osób zamieszkujących miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie, Brodnica oraz 42 osoby zamieszkujące pozostałe miejscowości w województwie), które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

· doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

· szkolenie zawodowe wynikające z IPD, (do wyboru)

* prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy

* kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141

· 3-miesięczne płatne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem,

· pośrednictwo pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz os. niepełnosprawne.

 

Czytaj więcej...

Siła kwalifikacji - woj. kujawsko-pomorskie- outplacement

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „Siła kwalifikacji” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego  2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:
 
 - osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 - osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
 
1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania- 3 godz./osobę,
 
2. Szkolenie zawodowe do wyboru:
 
- prawo jazdy kat. C-50 godz., C+E-45 godz. oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona- 140 godz.
 
- spawacz MAG 135 i TIG 141 - 238 godz. 
 
 włącznie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz nabyciem umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 
4. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – stypendium stażowe - 1289,84 brutto/mies.  Zapewniamy ubezpieczenie NNW podczas szkoleń i stażu.
 
5. Indywidualne pośrednictwo pracy- 3godz./osobę
 

Czytaj więcej...

Akademia aktywności zawodowej - województwo wielkopolskie

 

 

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. wielkopolskiego - z gmin należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (wykaz gmin z których mogą pochodzić uczestnicy w załączeniu) z powiatów kolski, koniński, słupiecki, pleszewski, krotoszyński, jarociński, rawicki, gostyński, leszczyński, kościański, śremski, średzki, wrzesiński, gnieźnieński, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Akademia Aktywności Zawodowej" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.  Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 6.2  Aktywizacja zawodowa.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego w  gminach należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne- liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

osoby po 50 roku życia

 

Czytaj więcej...

Aktywne Świętokrzyskie - WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

          

 Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Aktywne Świętokrzyskie" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych.  Projekt realizowany jest Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (I lub II profil pomocy)

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego

 

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)

- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

- osoby po 50 roku życia

Czytaj więcej...

KIERUNEK:SUKCES - WOJ. LUBELSKIE

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA  ZAKOŃCZONA

 

Zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem lub zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy do udziału w projekcie „KIERUNEK: SUKCES” organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement. Wsparcie udzielone w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające prawo jazdy kat. B, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa lubelskiego oraz kwalifikują się do jednej z poniższych grup:

 • osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Czytaj więcej...

AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - WOJ. ŁÓDZKIE

 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA  ZAKOŃCZONA

 

Zapraszamy osoby młode z terenu woj.  łódzkiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane) do udziału w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe  warunki:

 • Nie pracują
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się
 • Nie mają ukończone 30 lat
 • Zamieszkują na terenie woj. łódzkiego

Czytaj więcej...

Projekt Młodzi - wykształceni woj. kujawsko - pomorskie

 

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo -  jedynie osoby  bierne zawodowo do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko - pomorskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

Czytaj więcej...

Aktualności

BEZPŁATNY KURS SPAWANIA ORAZ PRAWO JAZDY KAT. C, C+E  DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH 

Szkolenie dla osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkigo w wieku 18-29 lat.

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie,

Możliwość odbycia 3 -miesięcznego płatnego stażu - 1289 zł/mies. 
Zapewniamy miejsca stażu.

Rekrutacja od kwietnia 2018r.

Zapraszamy


Czytaj więcej...